లక్ష్యం ఉన్నతమైనదైతే…

కష్టం నిన్ను బాధించదు!

కొండ ఎక్కాలనే సంకల్పం…

ఆయాసాన్ని లెక్కచేయదు!

ఉన్నత వ్యక్తిత్వాన్ని సంతరించుకునే క్రమంలో…

ఎదురయ్యే సవాళ్ళే పునాది రాళ్ళు!!!
The Successful warrior is the average man, with laser like focus.
 Relation is not collection of people But it is selection of hearts. All relations are not true but true relations are very few. Put all your efforts to hold it life time.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s