*కలల రోజు*💐
    *ఎక్కువ  మౌనంగా  వుందాము*
There  is  nothing  holding  you  back  other  than  your  own  contradictory  thoughts. –  life  is  supposed  to  feel  good.  You  are  powerful  creators  on  this  physical  plane.
మన  ఆలోచనలలోని  సంఘర్షణలు  తప్పించి  మనల్ని  అడ్డుకోగల  శక్తి  ఈ  విశ్వంలో  ఎక్కడా  లేదు.  పరిమితులను  మనమే  విధించుకుంటున్నాము.  జీవితం  ఎల్లప్పుడూ  మంచినే  ఆస్వాదిస్తుంది.  ఈ  భౌతిక  తలంలో  శక్తి  వంతమైన  సృష్టి  కర్తలము  మనము.
*ఆనందమే  జీవిత  మకరందము*

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s