మన ప్రతిబింబం స్పష్టత

మనం చూసే అద్దం మీద

ఆధారపడి ఉంటుంది…

మన భవిష్యత్తు స్పష్టత

మన ఆలోచనా విధానం మీద

ఆధారపడి ఉంటుంది…
We either make OURSELVES

Miserable or 

We make OURSELVES

Strong.

The amount of work is

The Same.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s