🙏🌞 సుప్రభాతం!
విజయానికి కావలసినది

బోలెడంత సమయం కాదు…

ఉన్న కొద్ది సమయాన్నయినా

సద్వినియోగం చేసుకోవాలన్న 

సంకల్పం… చేసుకోగల సామర్థ్యం.
People are not ignoring us.

They are busy with their lives.

And the way to stop feeling

ignored is to get busy with ours.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s