వాదన మనకు తాత్కాలిక గెలుపునివ్వవచ్చేమో…

కానీ వారు మనకు జీవితకాలం దూరమవుతారు.

ఓర్పు మనకు తాత్కాలిక ఓటమిని ఇవ్వవచ్చేమో

కానీ శాశ్వత సంబంధాలను ఏర్పరచగలదు.
Change is never a matter of ability

It’s a matter of motivation and drive.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s