*ఆశయమ్ము నీవు నాచరించేడి వేళ*

*పిరికి వాడి ననుచు బెరుకుపడకు* 

*యత్నమున్న జాలు అందని దేదిరా!*

*విద్య  నేర్చు బాల! వినయశీల!*  
*భావం:  విద్యతో పాటు వినయము నేర్చు బాలుడా! ఒక మాట వినుము.*

*ఆశయ సాధనలో సాగునపుడు సాధించలేమోనని పిరికితనము పనికిరాదు. దృఢసంకల్పముతో, తపనతో ప్రయత్నించి ముందుకు సాగిన సాధించలేనిది అంటూ ఏమీలేదు.*
*There is no place for cowardice  or timidness while In pursuit of one’s target or goal. Determined and dedicated effort combined with unflinching resolve is the key for success and achievement. *O humble child!* *As you gain formal knowledge thru education, let courage and firmness be your forte in pursuing your objectives.*

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s