మీ కళ్ళ ముందు గాఢాంధకారం కనిపిస్తుంది అంటే ఆ వెనక ఎక్కడో ప్రజ్వలించే సూర్యుడు ఉన్నట్టు అర్ధం. గుండె ధైర్యంతో ఆ చీకటిని దాటండి… అంతా వెలుగే ఉంటుంది…
Success is never achieved by the size of the brain. It is always achieved by the size of one’s THOUGHTS_

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s